Regulamentul campaniei Abcderm pentru bebelusul tau

SECŢIUNEA 1 - ORGANIZATORUL CAMPANIEI, PRECIZĂRI PRELIMINARE:

(1)  Organizatorul Campaniei este NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. cu sediul în Calea Grivitei, 84-98, et.2, The Mark Office Building, Sector 1, cod postal 010735, București, înregistrată la A.N.S.P.D.C.P. ca Operator de date cu caracter personal sub numărul 16015, numită în cele ce urmează „Organizatorul”.

(2)  Acest regulament oficial este întocmit şi este făcut public conform legislaţiei aplicabile în România. Decizia de derulare a Campaniei, conform regulilor din prezentul Regulament oficial, este finală şi obligatorie pentru toţi participanţii care se înscriu în Campanie.

(3)  Regulamentul oficial al campaniei “Abcderm pentru bebelușul tău” desfășurată în Clubul Bioderma numită în cele ce urmează și “Campania” intră în vigoare la data de 16.08.2021 şi este aplicabil membrilor înscrişi în Club sau care se înscriu în Club pe parcursul Campaniei folosind codul MAMI2021, începând cu această dată și până la data de finalizare a tuturor procedurilor ce implica prezenta Campanie. Perioada efectivă de înscriere fiind: 16.08.2021-30.04.2022.

(4)  Astfel, achizițiile de produse Bioderma din gama Abcderm, achiziționate cu reducere de 20% în perioada 16.08.2021-31.01.2022 din farmaciile partenere detaliate mai jos și care sunt înscrise de membri care au activat codul MAMI2021 în perioada campaniei, vor fi acceptate în Club, ca excepție de la regula promotiilor din regulamentul cadru de funcționare a programului de fidelitate Club Bioderma (secțiunea 4, articolul 2 - Funcționarea programului de loialitate Clubul BIODERMA).

(5)  Lista farmaciilor partenere:

BEBE TEI

DUCFARM

FARMACIA TEI

HELP NET

KARIM PHARM

MAXIFARMA

MINIFARM

DONA

(6)  În cazul în care codul MAMI2021 nu a fost activat, participarea la prezenta campanie nu este posibilă iar produsele achiziționate cu reducere de 20% nu vor fi validate.

(7)  Înainte de începerea Campaniei și după încetarea duratei Campaniei, îndeplinirea condițiilor menționate în Regulamentul Oficial nu (mai) conferă dreptul de a participa la Campanie.

(8)  Compania îşi rezervă dreptul de a modifica acest Regulament, respectând condiţiile legale şi făcând publicitatea necesară în legătură cu o asemenea potenţială modificare. Modificarea îşi produce efectele de la data publicării informaţiilor care o anunţă pe site-ul dedicat Clubului Bioderma și/sau în pagina de Facebook Bioderma (RO) sau pe site-ul www.bioderma.com.ro.

(9)  Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare şi/sau cu rol informativ. Informaţiile pe care astfel de materiale le pot conţine vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament oficial. 

(10)        Prin înscrierea în campanie, participanții sunt de acord ca societatea NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. să proceseze datele lor personale (introduse la crearea contului de membru în Clubul Bioderma) în scopuri statistice și pentru actiuni de marketing direct și să primească materiale informative de la NAOS SKIN CARE ROMANIA S.R.L.

(11)        Membrul poate revoca în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal printr-o notificare scrisă către NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. sau prin e-mail la dataprotection@ro.naos.com

(12)        Înscrierea în Campania “Abcderm pentru bebelușul tău” presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament Oficial.

(13)        Participarea la prezenta Campanie nu presupune nicio taxă de participare sau vreun alt aport în bani; aceasta se face în mod gratuit pentru toţi participanţii ce îndeplinesc regulile de participare, pe toată durata campaniei.

SECŢIUNEA 2 -  DESCRIEREA ŞI MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

(1)  Prezenta campanie se adresează tuturor persoanelor fizice majore, cetăţeni rezidenţi în România, care achiziţionează produse Bioderma, din lista farmaciilor partenere detaliată mai jos şi care acceptă termenii şi condiţiile prezentului regulamentul, dar și ai regulamentului oficial al programului 5+1, în mod implicit.

(2)   Data până la care se pot face înscrieri este 30.04.2022, după această dată nu se va mai putea face nicio înscriere în această campanie. Cu mențiunea că perioada de înscriere poate fi scurtată sau prelungită, aspect ce va fi comunicat de către Organizator.

(3)  Dezabonare de la newsletter / Închiderea contului de membru în Club:

(3.1) Un membru poate solicita în orice moment dezabonarea de la newsletter folosind conexiunea de dezabonare care apare în fiecare mesaj informativ. Acesta rămâne în continuare membru în CLUB şi membru cu acces în Campania Abcderm pentru bebelușul tău şi va continua să primească e-mailuri cu privire la activitatea sa în Club şi în Campania Abcderm pentru bebelușul tău (de exemplu: e-mail parolă pierdută - la solicitarea sa expresă), dar nu va mai primi informații și știri despre Clubul BIODERMA sau despre produsele Bioderma.

(3.2) În plus, membrul poate solicita Companiei retragerea din Clubul Bioderma prin formularul de contact de pe site-ul Clubul Bioderma. Membrul va pierde astfel toate achizițiile pe care le-a declarat, care nu au fost validate până la acel moment, precum şi toate celelalte beneficii ale Clubului BIODERMA.

(3.3) De asemenea, în cazul în care utilizatorul nu respectă prezentul regulament, compania îşi rezervă dreptul de a suspenda/restricţiona accesul la site și/sau să suspende contul acestui membru total sau parţial.

SECŢIUNEA 3 – UTILIZAREA SITE-ULUI -  condiții de participare

(1) Se aplică prin extensie toate regulile generale ale programului de loialitate Clubul BIODERMA şi ale utilizării site-ului, aşa cum sunt ele precizate în Regulamentul oficial al Clubului Bioderma.

(2) Funcționarea Campaniei:

(2.1) Sunt contrare regulamentului oficial următoarele fapte:

- Un membru să declare de mai multe ori aceeași achiziţie și / sau

- Mai mulți membri să declare aceeași achiziţie

- Produsul/produsele achiziţionat/e şi declarate/validate să fie returnate vânzătorului.

(2.2) În caz de suspiciune de fraudă în înregistrarea achizițiilor, Compania îşi rezervă dreptul de a elimina membrul din Clubul BIODERMA.

(2.3) În anumite situaţii, Compania își rezervă dreptul de a solicita bonul fiscal sau factura fiscală în original. Inclusiv, dreptul de a contacta societatea emiţătoare a bonului sau facturii fiscale pentru verificarea corectitudinii datelor înscrise de către membru.

(2.4) Achizițiile declarate înaintea începerii acestei campanii nu se califcă.

(2.5) Produsele validate în campania Abcderm pentru bebelușul tău sunt strict personale, acordate membrului care le înregistrează, acestea nu pot fi în nicio circumstanţă cedate unui terţ. Membrii nu pot desemna alte persoane care să îi substituie.

(2.6) Nu sunt eligibile pentru CAMPANIA Abcderm pentru bebelușul tău următoarele:

• Achizițiile efectuate în afara României;

• Alte produse decât cele menţionate ca fiind eligibile.

• Achizițiile care fac deja obiectul unor promoţii sau oferte speciale achiziționate din alte puncte de vânzare în afara listei de parteneri ai campaniei  (spre exemplu: 1+1 GRATIS, 1+70% reducere la al doilea produs, reducere 30% etc.); Lista dată ca exemplu nu este una limitativă!

• Lista produselor care nu sunt eligibile pentru această campanie poate fi modificată de către Companie, la libera sa alegere, iar modificările vor fi comunicate publicului la data intrării lor în vigoare, în acelaşi mod ca şi prezentul Regulament.

(2.7) În cazul contestaţiilor, numărul total de produse achiziționate şi validate în Club pentru un membru va fi numărul care reiese din informațiile conținute în platformă.

(2.8) Sistemul de funcţionare a campaniei poate fi oricând modificat cu respectarea procedurii de informare prin intermediul unui anunţ publicat pe pagina web https://club-bioderma.ro/

(2.9) Încetarea sau modificarea acestei campanii nu reprezintă o obligaţie a Companiei către Membri cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Eventuala încetare a funcţionării campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute în prezentul regulament.

SECŢIUNEA 4 –DISPONIBILITATEA REGULAMENTULUI:

(1)  Regulamentul este disponibil în mod gratuit pentru orice solicitant pe toată perioada de desfăşurare a Campaniei “prin intermediul unui anunţ publicat pe pagina web https://club-bioderma.ro/, dar şi prin solicitare scrisă trimisă pe email la club-bioderma@ro.naos.com sau prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, trimisă pe adresa Companiei NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. în atenţia Departamentului de Marketing, cu menţiunea: “Pentru Campania Abcderm pentru bebelușul tău “.

(2)   Orice modificare a Regulamentului va face obiectul unui act adiţional la acesta. Modificările nu vor produce efecte retroactive, ci de la data la care au fost aduse la cunoştinţa membrilor, în acelaşi mod ca şi prezentul Regulament oficial.

SECŢIUNEA 5 - PROTECŢIA DATELOR PERSONALE:

 (1) Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul se obligă să respecte prevederile privind protecţia datelor cu caracter personal, respectiv ale Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR"), aplicabil începând cu 25 mai 2018.

(2) Organizatorul acţionează în calitate de operator conform GDPR în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților care se înscriu în Campanie. Prelucrarea datelor cu caracter personal colectate şi utilizate în contextul organizării şi desfăşurării Campaniei vor fi guvernate de regulile descrise în acest Regulament.

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate în următoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrării a fost adăugat între paranteze atunci când se detaliază scopul prelucrării datelor cu caracter personal: consimțământ în conformitate cu art. 6 ( I ) (a) din GDPR, obligația legală a operatorului în conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR şi interese legitime în conformitate cu art. 6 (1 ) (f) din GDPR):

a) organizarea şi desfășurarea Campaniei şi acordarea premiilor câştigătorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale câştigătorilor în scopuri promoționale şi publicitare în legătură cu selecția şi anunțarea câştigătorilor, transmiterea de comunicări comerciale, cum ar fi oferte cu privire la produsele Organizatorului, invitații de a participa la concursuri, loterii publicitare, chestionare sau sondaje şi alte comunicări similare (consimțământul persoanelor vizate);

b) soluţionarea oricăror plângeri în legătură cu organizarea şi desfăşurarea Campaniei şi acordarea premiilor; punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apărarea în instanță şi/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize şi studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate şi succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

c) activități de arhivare, dacă sunt cerute de legislaţie (obligaţia legată a Organizatorului).

În cazul în care consimțământul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-şi retrage acest consimțământ în orice moment. În cazul în care câştigătorii îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în scopuri promoționale şi publicitare, Organizatorul va înceta respectiva prelucrare fără a afecta însă alte operațiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac în baza altor temeiuri juridice. Participanții care refuză să comunice sau îşi retrag consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea în Campanie nu vor fi eligibili să participe şi să primească premiile oferite.

Sursa şi destinatarii datelor cu caracter personal

Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal către:

• partenerii săi, acționând fie ca operatori, fie ca persoane împuternicite, notarilor publici / avocaţilor desemnați să acorde asistență pentru organizarea şi desfăşurarea Campaniei;

• furnizori ai serviciilor aferente activităţilor de marketing - agenții de marketing, societăți de furnizare a serviciilor de e-mail marketing;

• furnizori de servicii de curierat, telefonie mobilă,

• autorităţi publice sau alte categorii de destinatari, dacă dezvăluirea are la bază un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligație legală, consimțământul sau interesul legitim).

Durata de păstrare a datelor

Păstrarea datelor cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenţia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe toata durata acesteia și până la revocarea consimțământului cu mențiunea că datele câştigătorilor pentru care există diverse obligații de raportare şi plată a taxelor şi impozitelor, vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de arhivare conform regulilor financiar contabile.

Drepturile persoanelor vizate

Începând cu data intrării în vigoare a GDPR, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obţine de la Operator confirmarea că prelucrează datele lor cu caracter personal, precum şi informaţii privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ştergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept le permite să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum şi contracost orice copii suplimentare;

b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datele lor cu caracter personal incorecte ori, după caz, completarea datelor care sunt incomplete;

c) Dreptul la ştergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita ştergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:

• acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate şi se prelucrează;

• și-au retras consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal şi Operatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

• datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

• datele cu caracter personal trebuie şterse conform legislației relevante.

d) Retragerea consimţământul şi dreptul de opoziţie: persoanele vizate au dreptul de a-și retrage oricând consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimţământ. De asemenea, se pot opune oricând prelucrărilor pentru scop de marketing, inclusiv profilărilor efectuate în acest scop, precum şi prelucrărilor bazate pe interesul legitim al Operatorului, din motive care ţin de situaţia lor specifică.

e) Restricționare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării datelor în următoarele situații:

• în cazul în care contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care îi permite Operatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;

• în cazul în care prelucrarea este ilegală, iar persoanele vizate se opun ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

• în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoanele vizate le solicită pentru o acţiune în instanţă;

• în cazul în care persoanele vizate s-au opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra drepturilor lor în calitate de persoană vizată.

f) Dreptul la portabilitate: în măsura în care se prelucrează datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul să solicite Operatorului furnizarea datele lor cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent şi care poate fi citită în mod automatizat (spre exemplu: în format CSV). Dacă persoanele vizate solicită acest lucru, Operatorul poate să transmită datele cu caracter personal unei alte entităţi, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, persoanele vizate pot contacta Operatorul utilizând următoarele date de contact:

Email: dataprotection@ro.naos.com

Adresa de Corespondență: NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L., Calea Grivitei, 84-98, et.2, The Mark Office Building, Sector 1, cod postal 010735, București, România.

Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile:

Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresa de Corespondență: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România.

Email: anspdcp@dataprotection.ro

SECŢIUNEA 6 - LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ:

(1) Eventualele litigii apărute între Companie şi Membrii participanți la Campania “Abcderm pentru bebelușul tău” se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente de la sediul Companiei.

(2) NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L. este îndreptăţită să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii sau imaginea Companiei.

(3) În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de foloase necuvenite, Compania are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 SECŢIUNEA 7 - RESPONSABILITATE:

(1) Participarea la această campanie implică acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament oficial.

(2) Compania nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

a. situaţiile în care membrii nu pot fi contactaţi la datele de contact trimise/înregistrate;

b. corectitudinea datelor înregistrate de membri pe site-ul Clubului Bioderma

c. eventualele cheltuieli suportate de către Membri în legătură cu această campanie.

(3) Participanţilor nu le este impusă nicio altă cheltuială directă sau indirectă suplimentară.

SECŢIUNEA 8 - FORŢĂ MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT:

(1) Conform legislaţiei în vigoare, forţă majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, iar cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de cel care este ţinut să îşi îndeplinească anumite obligaţii în baza acestui Regulament.

(2) Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parţial executarea prezentului Regulamentului, Compania va fi exonerată de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată.

SECŢIUNEA 9 - DISPOZIŢII FINALE:

(1) Prezentul regulament reprezintă un set de condiţii minimale pe care membrii Clubului participanți la Campania “Abcderm pentru bebelușul tău” trebuie să le îndeplinească pentru a fi consideraţi eligibili şi pentru a participa la campanie.

(2) Eventualele cazuri neprevăzute în prezentul regulament se vor soluţiona prin decizii ale Companiei, acestea fiind obligatorii pentru toţi membrii în Club şi pentru utilizatorii site-ului.

(3) Orice corespondenţă purtată pe platforma electronică în cadrul campaniei, care este de natură să încalce sau să fie contradictorie cu prevederile Regulamentului oficial este considerată nulă şi neavenită.

(4) Eventualele contestaţii legate de derularea campaniei se vor putea trimite pe adresa Companiei în termen de maxim 30 de zile calendaristice de când şi-au produs efectele. După această dată, Compania nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie.

(5) Contestaţiile trebuie să fie făcute în scris şi să fie însoţite de documente care să justifice acest demers, altfel Compania le va respinge, fără vreo altă formalitate.

(6) După expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, aşa cum este precizat mai sus, Compania nu va mai lua în consideraţie nicio contestaţie, aceasta fiind considerată tardivă.

(7) Contestaţiile care respectă termenii şi condiţiile de mai sus vor primi un răspuns din partea Companiei în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii. Decizia Companiei va fi definitivă pentru contestatar.

București

NAOS SKIN CARE ROMÂNIA S.R.L.

_______________________________

Roxana Clara Stefan-Negulescu

Business Unit Manager

 

Iulia Viiroseanu     

Finance and Administration Manager

                                                   

Florina-Andreea Puiu                                                    

Marketing Manager

 

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și pentru a analiza traficul în scop de interes legitim pentru a defini nivelul de interes al consumatorilor pentru produsele noastre. Cookie-urile sunt mici fişiere de text ce pot fi utilizate de către site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficientă. Legea stipulează că putem stoca cookie-uri pe dispozitivul vizitatorilor, în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui website. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea ta. Analiza traficului de pe website-ul nostru este efectuată prin intermediul Google Analytics, acesta are activată opțiunea de anonimizare – ceea ce permite ca toate adresele IP ale utilizatorilor să fie ascunse. În cazul în care alegi să continui să utilizezi website-ul nostru, ești de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.
Esențiale
De analiză
Publicitate
Poți afla mai multe despre cookie-uri și poți modifica setările accesând această pagină
Sunt de acord cu utilizarea cookie-urilor:    Personalizează